Skip to main content

Redis Exists command - Kiểm tra Key đã tồn tại trong Redis

Redis EXISTS command được sử dụng để kiểm tra xem một key đã tồn tại hay chưa

Return Value

Integer value:

  • 1, nếu key đã tồn tại.
  • 0, nếu key không tồn tại.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> EXISTS KEY_NAME

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> EXISTS tutorialspoint-new-key
(integer) 0

redis 127.0.0.1:6379> EXISTS tutorialspoint-new-key
(integer) 1