Skip to main content

Redis Installation

Cài đặt Redis

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách redis sử dụng bộ cài đặt dành cho hệ điều hành Linux. Mở chương trình dòng lệnh (hay terminal) lên và chạy các câu lệnh sau (bạn cũng có thể chuyển vào thư mục Downloads trước khi chạy các câu lệnh này):

$ wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz

Câu lệnh trên sẽ tải tập tin redis-stable.tar.gz về máy tính bạn. Bạn cần phải giải nén tập tin này:

$ tar xvzf redis-stable.tar.gz

Sau câu lệnh trên bạn sẽ thấy một thư mục có tên redis-stable được tạo ra trên thư mục bạn đang đứng để thực thi câu lệnh. Bạn có thể kiểm tra bằng cách chạy lệnh ls:

$ ls .

Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong thư mục redis-stable này và thực hiện công việc biên soạn ứng dụng để có thể thực thi trực tiếp.

$ cd redis-stable && make

Bạn sẽ cần cần một khoảng thời gian vài phút để kết thúc quá trình biên soạn ra ứng dụng. Sau khi kết thúc bạn có thể kiếm tra quá trình biên soạn bằng câu lệnh:

$ make test

Kết quả của quá trình biên soan ở trên bạn sẽ thấy trong thư mục src được thêm vào 6 tập tin khác nhau là: redis-server, redis-sentinel, redis-cli, redis-benchmark, redis-check-aof và redis-check-dump. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm 2 tập tin chính là redis-server và redis-cli. Hai tập tin này lần lượng dùng để chạy Redis server và Redis client.

Vì đây là 2 tập tin thực thi lên để tránh việc phải gõ toàn bộ đường dẫn tham chiếu tới chúng khi chạy câu lệnh sử dụng 2 chương trình này thì chúng ta lên chép chúng vào một trong các thư mục của biến $PATH. Thông thường, trên hầu hết các phiên bản của Linux thì biến $PATH sẽ bao gồm thư mục /usr/local/bin. Chúng ta sử dụng 2 câu lệnh sau để chép 2 tập tin trên vào thư mục này:

$ sudo cp src/redis-server /usr/local/bin/
$ sudo cp src/redis-cli /usr/local/bin/
Khởi động Redis

Cách đơn giản nhất để khởi động Redis là chạy tập tin thực thi redis-server trên cửa sổ dòng lệnh mà không đưa vào đối số nào trong câu lệnh này:

$ redis-server

Bạn sẽ thấy trên cửa sổ terminal có hiện thông báo như sau:

[id_redis_server] date_time # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use 'redis-server /path/to/redis.conf'
[id_redis_server] date_time * Server started, Redis version 2.2.11
[id_redis_server] date_time * The server is now ready to accept connections on port 6379

Thông báo đầu tiên nói rằng bạn không đặt giá trị cho tập tin dùng để xác định các giá trị cài đặt cho Redis server, tuy nhiên điều này không quá quan trọng vào lúc này. Các thông báo tiếp theo hiển thị thông tin về phiên bản Redis server mà bạn đang sử dụng và port mà server này đang dùng.

Nếu bạn muốn đưa 1 tập tin chứa giá trị dùng để cài đặt Redis server bạn chỉ việc thêm đường dẫn của tập tin này khi chạy redis-server. Ví dụ như sau:

$ redis-server /etc/redis.conf
Kiểm tra hoạt động của Redis Server

Bây giờ để xem Redis server hoạt động như thế nào bạn có thể sử dụng phần mềm redis-cli. Trên cửa sổ dòng lệnh bạn chạy câu lệnh sau:

$ redis-cli ping

Nếu Redis server hoạt động bình thường bạn sẽ có Kết quả trả về như sau:

PONG

Khi thực thi câu lệnh bash trên, chương trình redis-cli sẽ thực hiện công việc gửi 1 câu lệnh ping tới Redis server. Khi nhận được câu lệnh này Redis server, nếu như đang hoạt động bình thường, sẽ trả về kết quả PONG như bạn đã thấy ở trên.

Ngoài ra trường hợp bạn cũng có thể sử dụng redis-cli ở chế độ interactive mode để có thể dễ dàng tương tác với Redis server hơn. Để vào chế độ này bạn chạy câu lệnh sau trên shell:

``bash
$ redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> ping

Kết quả:

PONG