Skip to main content

Redis Rename command - Lệnh rename Key trong Redis

Redis RENAME command được sử dụng để rename một tên key.

Return value:

  • OK
  • error, nếu tên key cũ và key mới là giống nhau hoặc khi key không tồn tại. Nếu tên key mới là tồn tại, nó sẽ ghi đè vào key này.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> RENAME OLD_KEY_NAME NEW_KEY_NAME

Ví dụ:

# First, create some keys in Redis and set some values in it.

redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial1 redis
OK

# Now, rename the key ‘tutorial1’ to ‘new-tutorial’.

redis 127.0.0.1:6379> RENAME tutorial1 new-tutorial
OK