Skip to main content

Redis backup - Tạo bản backup trong Redis

Backup Redis data

Sử dụng Redis SAVE command để thực hiện tạo một bản backup cho Redis

Cú pháp:

127.0.0.1:6379> SAVE  
OK 

Thực thi command này sẽ tạo 1 file dump.rdb trong thư mục Redis.

Restore Redis Data

Để thực hiện khôi phục Redis data, move file Redis backup (dump.rdb) vào thư mục Redis và start Redis server.

Để lấy đường dẫn thư mục Redis, sử dụng command CONFIG:

127.0.0.1:6379> CONFIG get dir
1) "dir"
2) "/user/laptrinhvn/redis-2.8.13/src"
Bgsave

Một cách khác để tạo một bản backup của Redis, đó là sử dụng command BGSAVE. Đây là command sẽ start tiến trình backup và được chạy background.

Ví dụ:

127.0.0.1:6379> BGSAVE
Background saving started