Skip to main content

Redis Pttl command - Lệnh kiểm tra thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis PTTL command được sử dụng để get thời gian expiry còn lại (time to live) của key (milliseconds).

Return value:

Integer value:

  • TTL (milliseconds).
  • -1, nếu key không có thiết lập expire.
  • -2, nếu key không tồn tại.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> PTTL KEY_NAME 

Vi dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> EXPIRE laptrinhvn 1
1) (integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> PTTL laptrinhvn
1) (integer) 999