Skip to main content

Redis HyperLogLog

Redis HyperLogLog là một thuật toán sử dụng phương pháp ngẫu nhiên để tạo ra một số lượng phần tử là duy nhất trong một tập hợp chỉ sử dụng một lượng bộ nhớ nhỏ và không đổi.

HyperLogLog cung cấp một xấp xỉ rất tốt về tính chính xác của một tập hợp ngay cả khi sử dụng một lượng bộ nhớ rất nhỏ khoảng 12 kbyte mỗi khóa với sai số chuẩn là 0,81%. Không có giới hạn về số lượng phần tử, trừ khi bạn cần một số lượng lớn hơn 264 phần tử.

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> PFADD items "redis"  
1) (integer) 1  
redis 127.0.0.1:6379> PFADD items "mongodb"  
1) (integer) 1  
redis 127.0.0.1:6379> PFADD items "mysql"  
1) (integer) 1  
redis 127.0.0.1:6379> PFCOUNT items  
(integer) 3 

Các cú pháp cơ bản:

STT Command Mô tả
1 PFADD key element [element ...] Thêm một phần tử vào HyperLogLog
2 PFCOUNT key [key ...]

 

Trả về giá trị xấp xỉ của tập hợp được quan sát bởi HyperLogLog theo key.
3 PFMERGE destkey sourcekey [sourcekey ...] Nhập N HyperLogLog thành một