Skip to main content

Redis Transaction - Thực hiện nhóm lệnh trong Redis

Redis transaction cho phép một nhóm các lệnh thực hiện theo thứ tự cho đến khi lệnh cuối cùng được thực hiện xong. Khi này Redis mới cập nhật đồng thời dữ liệu thay đổi bởi nhóm lệnh này. Redis transaction bắt đầu bằng lệnh MULTI và kết thúc bằng lệnh EXEC

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> MULTI
OK
redis 127.0.0.1:6379> SET test redis
QUEUED
redis 127.0.0.1:6379> GET test
QUEUED
redis 127.0.0.1:6379> INCR visitors
QUEUED
redis 127.0.0.1:6379> EXEC

1) OK
2) "redis"
3) (integer) 1

Các lệnh thường dùng:

STT Command Ý nghĩa
1 MULTI Đánh dấu bắt đầu khối lệnh transaction
2 EXEC Thực hiện khối lệnh
3 DISCARD Hủy tất cả các lệnh được ban hành sau MULTI
4 UNWATCH Quên về tất cả các key đã xem
5 WATCH key [key ...] Theo dõi các key đã cho để xác định việc thực hiện khối MULTI / EXEC