Skip to main content

Redis Client Connection - Quản lý kết nối từ Client

Redis chấp nhận các kết nối từ client theo giao thức TCP socket. Khi kết nối từ client mới được chấp nhận, các thao tác sau được thực hiện:

  • Client socket được đặt ở trạng thái non-blocking do Redis sử dụng ghép kênh (multiplexing) và non-blocking I/O
  • TCP_NODELAY option được thiết lập để chắc chắn rằng không có delay trong connection
  • Một sự kiện được tạo để Redis có thể thu thập truy vấn của client ngay khi có dữ liệu mới trên socket.

Maximum Number of Clients

Để kiểm tra số kết nối tối đa từ client, thực hiện lệnh sau:

config get maxclients

1) "maxclients"
2) "10000"

Mặc định, có 10000 kết nối (phụ thuộc vào giới hạn trong thiết lập OS), bạn có thể thay đổi thiết lập như sau:

redis-server --maxclients 100000

Client Commands

STT Command Mô tả
1 CLIENT LIST Trả về danh sách client đang kết nối đến Redis server
2 CLIENT SETNAME Thiết lập tên của connection hiện tại
3 CLIENT GETNAME Trả về tên của connection hiện tại
4 CLIENT PAUSE Dừng (suspend) các kết nối theo khoảng thời gian xác định (in milliseconds)
5 CLIENT KILL Đóng (close) một kết nối