Skip to main content

Redis Configuration - Thực hiện cấu hình bằng lệnh trong Python

Redis có một file để thực hiện cấu hình các tham số (redis.conf) tại thư mục root của Redis, tuy nhiên, bạn có thể get và set các tham số bằng cách sử dụng CONFIG command.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của Redis CONFIG command:

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET CONFIG_SETTING_NAME

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET loglevel 
1) "loglevel" 
2) "notice"

Để get tất cả cấu hình, sử dụng * thay cho CONFIG_SETTING_NAME

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET * 
 1) "dbfilename" 
 2) "dump.rdb" 
 3) "requirepass" 
 4) "" 
 5) "masterauth" 
 6) "" 
 7) "unixsocket" 
 8) "" 
 9) "logfile" 
 10) "" 
 11) "pidfile" 
 12) "/var/run/redis.pid" 
 13) "maxmemory" 
 14) "0"
 15) "maxmemory-samples" 
 16) "3" 
 17) "timeout" 
 18) "0" 
 19) "tcp-keepalive" 
 20) "0" 
 21) "auto-aof-rewrite-percentage" 
 22) "100" 
 23) "auto-aof-rewrite-min-size" 
 24) "67108864" 
 25) "hash-max-ziplist-entries" 
 26) "512" 
 27) "hash-max-ziplist-value" 
 28) "64" 
 29) "list-max-ziplist-entries" 
 30) "512" 
 31) "list-max-ziplist-value" 
 32) "64" 
 33) "set-max-intset-entries" 
 34) "512" 
 35) "zset-max-ziplist-entries" 
 36) "128" 
 37) "zset-max-ziplist-value" 
 38) "64" 
 39) "hll-sparse-max-bytes" 
 40) "3000" 
 41) "lua-time-limit" 
 42) "5000" 
 43) "slowlog-log-slower-than" 
 44) "10000" 
 45) "latency-monitor-threshold" 
 46) "0" 
 47) "slowlog-max-len" 
 48) "128" 
 49) "port" 
 50) "6379" 
 51) "tcp-backlog" 
 52) "511" 
 53) "databases" 
 54) "16" 
 55) "repl-ping-slave-period" 
 56) "10" 
 57) "repl-timeout" 
 58) "60" 
 59) "repl-backlog-size" 
 60) "1048576" 
 61) "repl-backlog-ttl" 
 62) "3600" 
 63) "maxclients" 
 64) "4064" 
 65) "watchdog-period" 
 66) "0" 
 67) "slave-priority" 
 68) "100" 
 69) "min-slaves-to-write" 
 70) "0" 
 71) "min-slaves-max-lag" 
 72) "10" 
 73) "hz" 
 74) "10" 
 75) "no-appendfsync-on-rewrite" 
 76) "no" 
 77) "slave-serve-stale-data" 
 78) "yes" 
 79) "slave-read-only" 
 80) "yes" 
 81) "stop-writes-on-bgsave-error" 
 82) "yes" 
 83) "daemonize" 
 84) "no" 
 85) "rdbcompression" 
 86) "yes"
 87) "rdbchecksum" 
 88) "yes" 
 89) "activerehashing" 
 90) "yes" 
 91) "repl-disable-tcp-nodelay" 
 92) "no" 
 93) "aof-rewrite-incremental-fsync" 
 94) "yes" 
 95) "appendonly" 
 96) "no" 
 97) "dir" 
 98) "/home/deepak/Downloads/redis-2.8.13/src" 
 99) "maxmemory-policy" 
100) "volatile-lru" 
101) "appendfsync" 
102) "everysec" 
103) "save" 
104) "3600 1 300 100 60 10000" 
105) "loglevel" 
106) "notice" 
107) "client-output-buffer-limit" 
108) "normal 0 0 0 slave 268435456 67108864 60 pubsub 33554432 8388608 60" 
109) "unixsocketperm" 
110) "0" 
111) "slaveof" 
112) "" 
113) "notify-keyspace-events" 
114) "" 
115) "bind" 
116) "" 
Sửa cấu hình

Để sửa cấu hình, bạn có thể sửa tại file redis.conf hoặc cập nhật cấu hình bằng cách sửa dụng lệnh CONFIG set.

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG SET CONFIG_SETTING_NAME NEW_CONFIG_VALUE

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> CONFIG SET loglevel "notice" 
OK 
redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET loglevel 
1) "loglevel" 
2) "notice"