Skip to main content

Redis Keys command - Lệnh tìm kiếm gần đúng theo Key trong Redis

Redis Keys command được sử dụng để tìm kiếm key theo pattern.

Return Value:

Danh sách (Array) các key là trùng với pattern

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> KEYS PATTERN

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial1 redis
OK
redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial2 mysql
OK
redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial3 mongodb
OK

redis 127.0.0.1:6379> KEYS tutorial*
1) "tutorial3"
2) "tutorial1"
3) "tutorial2"

Để get tất cả các key trong Redis, sử dung *

redis 127.0.0.1:6379> KEYS *
1) "tutorial3"
2) "tutorial1"
3) "tutorial2"