Skip to main content

Redis Basics

Kiến thức cơ bản về Redis

Redis overview

Redis là gì? Redis là tên viết tắt của Remote Dictionary Server (Máy chủ từ điển từ xa), là một ...

Redis Installation

Cài đặt Redis Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách redis sử dụng bộ cài đặt dành cho hệ điều hành Linu...

Redis Configuration - Thực hiện cấu hình bằng lệnh trong Python

Redis có một file để thực hiện cấu hình các tham số (redis.conf) tại thư mục root của Redis, tuy ...

Redis Data types - Kiểu dữ liệu trong Redis

Redis hỗ trợ 5 kiểu dữ liệu, bao gồm: 1. Strings Redis string là lệnh sử dụng để quản lý các ke...

Redis Commands - Redis-cli trong Redis

Redis command được sử dụng để thực hiện các lệnh thực thi trên Redis server. Để run command trên...

Redis Key command - Quản lý Key trong Redis

Redis key command được sử dụng để quản lý key trong Redis. Cú pháp redis 127.0.0.1:6379> COM...

Redis Transaction - Thực hiện nhóm lệnh trong Redis

Redis transaction cho phép một nhóm các lệnh thực hiện theo thứ tự cho đến khi lệnh cuối cùng đượ...

Redis HyperLogLog

Redis HyperLogLog là một thuật toán sử dụng phương pháp ngẫu nhiên để tạo ra một số lượng phần tử...

Redis Publish - Subscribe

Redis Pub / Sub được áp dụng trong các hệ thống cần gửi/nhận bản tin message nơi sender (publishe...

Redis Scripting

Redis scripting được sử dụng để thực thi các script bằng thông dịch Lua (Lua interpreter). Nó đượ...

Redis Connection command

Redis connection là command cơ bản được sử dụng để quản lý các kết nối của client tới Redis serve...

Redis Server command - Lệnh quản lý Redis

Redis server command được sử dụng để quản lý Redis server. Ví dụ; redis 127.0.0.1:6379> INFO...