Skip to main content

Redis Commands - Redis-cli trong Redis

Redis command được sử dụng để thực hiện các lệnh thực thi trên Redis server.

Để run command trên Redis server, bạn cần một Redis client. Redis client có sẵn trong Redis package khi chúng ta cài đặt.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của Redis client:

$redis-cli

Ví dụ:

Để start Redis client, mở terminal và nhập command redis-cli. Nó sẽ kết nối tới Local server và bạn có thể run bất kỳ command nào.

$redis-cli
redis 127.0.0.1:6379>
redis 127.0.0.1:6379> PING
PONG

Trong ví dụ trên, chúng ta đã kết nối đến Redis server được chạy trên máy local và thực thi lệnh PING, để kiểm tra xem server có đang chạy hay không.

Run Commands trên Remote Server

Để run command trên Redis remote server, bạn cần kết nối đến server sử dụng redis-cli kèm theo tham số host

Cú pháp:

$ redis-cli -h host -p port -a password

Ví dụ: Kết nối đến Redis remote server, với host 127.0.0.1, port 6379 và password là mypass.

$redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a "mypass"
redis 127.0.0.1:6379>
redis 127.0.0.1:6379> PING
PONG