Skip to main content

Redis Pipelining - Thực thi nhiều lệnh đồng thời từ Client

Redis Pipelining được sử dụng khi bạn cần gửi nhiều câu lệnh tới server trong một yêu cầu.

Ví dụ:

$(echo -en "PING\r\n SET tutorial redis\r\nGET tutorial\r\nINCR 
visitor\r\nINCR visitor\r\nINCR visitor\r\n"; sleep 10) | nc localhost 6379  
+PONG 
+OK 
redis 
:1 
:2 
:3 

Trong ví dụ trên, chúng ta thực hiện:

  • Kiểm tra Redis connection bằng cách sử dụng PING command
  • Set một key với name tutorial có giá trị redis
  • Get giá trị của key tutorial
  • Tăng giá trị của key tutorial

Redis thực hiện và output tất cả kết quả của command.

Lợi ích của Pipelining

Lợi ích của kỹ thuật này là hiệu suất giao thức được cải thiện mạnh mẽ. Việc tăng tốc đạt được bằng pipelining dao động từ 5 kết nối localhost (kết nối nhanh) cho đến ít nhất 100 kết nối internet (chậm hơn).