Skip to main content

Redis Expireat command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Expireat command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key được tính theo Unix timestamp. Sau thời gian này, key sẽ không còn tồn tại trên Redis.

Return Value

Integer value:

  • 1, nếu thời gian timeout được thiết lập cho key.
  • 0, nếu key không tồn tại hoặc thời gian timeout không được thiết lập cho key.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> Expireat KEY_NAME TIME_IN_UNIX_TIMESTAMP 

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> EXPIREAT laptrinhvn 1570939008 
(integer) 1 
EXISTS laptrinhvn 
(integer) 0

Trong ví dụ trên, key laptrinhvn được thiết lập thời gian expire là 1570939008 (2019-10-13T03:56:48+00:00). Sau thời gian này, key laptrinhvn sẽ bị expire tự động