Skip to main content

Redis Move command - Lệnh move Key sang database khác trong Redis

Redis MOVE command được sử dụng để move một key từ database hiện tại sang một database khác.

Return Value:

Integer value:

  • 1, nếu key được move thành công.
  • 0, nếu key không được move.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> MOVE KEY_NAME DESTINATION_DATABASE

Ví dụ:

Đầu tiên, tạo một key trong Redis và set value cho nó:

redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

Trong Redis, mặc định database 0th là database được sử dụng, chúng ta sẽ move key laptrinhvn tới database khác (1st):

redis 127.0.0.1:6379> MOVE laptrinhvn 1
1) (integer) 1