Skip to main content

Python Basics

Kiến thức ngôn ngữ lập trình Python

Python overview

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum ...

Python Installation - IDE

Hướng dẫn cài đặt Python và công cụ lập trình IDE 1. Cài đặt Python hỗ trợ hầu hết các nền tảng...

Python Hello world

Hướng dẫn viết chương trình đầu tiên Hello world bằng Python. Tạo một file có tên là helloworld....

Python naming conventions - Quy ước đặt tên trong Python

Các quy ước đặt tên khi lập trình chương trình Python. 1. General Tránh sử dụng tên quá chu...

Python Basic Syntax - Cú pháp cơ bản trong Python

Các cú pháp cơ bản của Python - Kiểm tra phiên bản của Python: $ python Python 2.4.3 (#1, Nov ...

Python Variable types - Kiểu biến trong Python

Các kiểu biến dữ liệu trong Python Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ...

Python Data type - Kiểu dữ liệu trong Python

Các kiểu dữ liệu trong Python Python bao gồm các kiểu dữ liệu cơ bản sau: Numbers String Lis...

Python Arithmetic Operator - Toán tử số học trong Python

Python hỗ trợ một số toán tử toán học thông dụng như: +  Phép cộng -  Phép trừ *  Phép n...

Python Logical Operator - Toán tử logic trong Python

Các toán tử Logical trong Python. - Giá trị đúng và sai tương ứng là: True và False not Để đ...

Python Membership Operator - Toán tử thành viên trong Python

Toán tử thực hiện kiểm tra phần tử trong một tập hợp (sequence). in Kiểm tra có tồn tại not ...

Python Comparison Operator - Toán tử so sánh trong Python

Một số phép so sánh thông thường trong Python để so sánh 2 giá trị như: < Bé hơn <= B...

Python Assignment Operator - Toán tử gán trong Python

Các toán tử khai báo và gán giá trị biến trong Python Operator Description Example = Gán...

Python Bitwise Operator - Toán tử với Bit trong Python

Các toán tử thực hiện trên bit trong Python Operator Description Example & Binary AND...

Python Identity Operator - Toán tử định danh trong Python

Toán tử định danh (Identity) được thực hiện bằng cách so sánh vị trí bộ nhớ của hai đối tượng. Có...

Python Decision Making - IF, else, switch, for, while trong Python

Python hỗ trợ một số cấu trúc điều khiển thông dụng (if, for, while). Hầu hết các cấu trúc điều k...

Python Function - Hàm trong Python

Python function (hàm) là một khối lệnh đặc biệt giúp mã chương trình dễ đọc hơn, được đặt tên và ...

Python String - Kiểu chuỗi trong Python

1. Python String là gì String (chuỗi) là một trong số những kiểu dữ liệu được sử dụng nhiều nhất...

Python List - Kiểu List trong Python

List trong Python là cấu trúc mảng và các phần tử có index có thứ tự. Không như PHP, key của một ...

Python Tuple - Tuple trong Python

Python Tuple cũng là một cấu trúc mảng, tương tự như cấu trúc List. Một số điểm khác nhau cơ bản ...