Skip to main content

Python Membership Operator - Toán tử thành viên trong Python

Toán tử thực hiện kiểm tra phần tử trong một tập hợp (sequence).

  • in Kiểm tra có tồn tại
  • not in Kiểm không tồn tại
'good' in 'this is a greate example' # False
'good' not in 'this is a greate example' # True

Tập hợp (sequence) có thể là: String, List, Tuple

- Ví dụ:

a = 10
b = 20
list = [1, 2, 3, 4, 5 ];

if ( a in list ):
   print "Line 1 - a is available in the given list"
else:
   print "Line 1 - a is not available in the given list"

if ( b not in list ):
   print "Line 2 - b is not available in the given list"
else:
   print "Line 2 - b is available in the given list"

a = 2
if ( a in list ):
   print "Line 3 - a is available in the given list"
else:
   print "Line 3 - a is not available in the given list"

Output:

Line 1 - a is not available in the given list
Line 2 - b is not available in the given list
Line 3 - a is available in the given list