Skip to main content

Python Assignment Operator - Toán tử gán trong Python

Các toán tử khai báo và gán giá trị biến trong Python

Operator Description Example
= Gán giá trị c = a + b gán giá trị a + b cho c
+= Add AND Cộng giá trị c += a tương đương c = c + a
-= Subtract AND Trừ giá trị c -= a tương đương c = c - a
*= Multiply AND Nhận giá trị c *= a tương đương c = c * a
/= Divide AND Chia giá trị c /= a tương đương c = c / ac /= a tương đương c = c / a
%= Modulus AND Phép chia lấy dư c %= a tương đương c = c % a
**= Exponent AND Hàm mũ c **= a tương đương c = c ** a
//= Floor Division Phép chia lấy phần nguyên c //= a tương đương c = c // a

- Ví dụ: Thực hiện với a = 10 và b = 20

#!/usr/bin/python

a = 21
b = 10
c = 0

c = a + b
print "Line 1 - Value of c is ", c

c += a
print "Line 2 - Value of c is ", c 

c *= a
print "Line 3 - Value of c is ", c 

c /= a 
print "Line 4 - Value of c is ", c 

c  = 2
c %= a
print "Line 5 - Value of c is ", c

c **= a
print "Line 6 - Value of c is ", c

c //= a
print "Line 7 - Value of c is ", c

Output:

Line 1 - Value of c is 31
Line 2 - Value of c is 52
Line 3 - Value of c is 1092
Line 4 - Value of c is 52
Line 5 - Value of c is 2
Line 6 - Value of c is 2097152
Line 7 - Value of c is 99864