Skip to main content

Python Arithmetic Operator - Toán tử số học trong Python

Python hỗ trợ một số toán tử toán học thông dụng như:

  • Phép cộng
  • Phép trừ
  • Phép nhân
  • Phép chia
  • Phép chia lấy dư (modulo)
  • ** Hàm mũ
  • // Phép chia làm tròn xuống

Các ví dụ sau được thực hiện với: a = 10 và b = 20

Operator Description Example
+ Addition Phép cộng a + b = 30
- Subtraction Phép trừ a – b = -10
* Multiplication Phép nhân a * b = 200
/ Division Phép chia b / a = 2
% Modulus Phép chia lấy dư b % a = 0
** Exponent Hàm mũ a**b =1020
// Phép chia làm tròn xuống (Floor Division) 9//2 = 4 and 9.0//2.0 = 4.0, -11//3 = -4, -11.0//3 = -4.0

- Ví dụ:

a = 21
b = 10
c = 0

c = a + b
print "Line 1 - Value of c is ", c

c = a - b
print "Line 2 - Value of c is ", c 

c = a * b
print "Line 3 - Value of c is ", c 

c = a / b
print "Line 4 - Value of c is ", c 

c = a % b
print "Line 5 - Value of c is ", c

a = 2
b = 3
c = a**b 
print "Line 6 - Value of c is ", c

a = 10
b = 5
c = a//b 
print "Line 7 - Value of c is ", c

Output:

Line 1 - Value of c is 31
Line 2 - Value of c is 11
Line 3 - Value of c is 210
Line 4 - Value of c is 2
Line 5 - Value of c is 1
Line 6 - Value of c is 8
Line 7 - Value of c is 2