Skip to main content

Python Hello world

Hướng dẫn viết chương trình đầu tiên Hello world bằng Python.

Tạo một file có tên là helloworld.py và có nội dung như sau:

print ('Hello world')

print là lệnh cơ bản nhất để xuất một biến ra (thường là màn hình)

Sau đó, vào màn hình command line, di chuyển đến thư mục chứa file này và gõ:

$ python helloworld.py

Nếu thấy xuất hiện dòng chữ Hello world tức là bạn đã hoàn thành việc viết ứng dụng python đầu tiên.