Skip to main content

Python Identity Operator - Toán tử định danh trong Python

Toán tử định danh (Identity) được thực hiện bằng cách so sánh vị trí bộ nhớ của hai đối tượng. Có hai toán tử Identity bao gồm:

Operator Description Example
is Đánh giá là true nếu các biến ở hai bên của toán tử trỏ đến cùng một đối tượng và ngược lại là false.  
is not Đánh giá là false nếu các biến ở hai bên của toán tử trỏ đến cùng một đối tượng và ngược lại là true.  

- Ví dụ:

a = 20
b = 20

if ( a is b ):
   print "Line 1 - a and b have same identity"
else:
   print "Line 1 - a and b do not have same identity"

if ( id(a) == id(b) ):
   print "Line 2 - a and b have same identity"
else:
   print "Line 2 - a and b do not have same identity"

b = 30
if ( a is b ):
   print "Line 3 - a and b have same identity"
else:
   print "Line 3 - a and b do not have same identity"

if ( a is not b ):
   print "Line 4 - a and b do not have same identity"
else:
   print "Line 4 - a and b have same identity"

Output:

Line 1 - a and b have same identity
Line 2 - a and b have same identity
Line 3 - a and b do not have same identity
Line 4 - a and b do not have same identity