Skip to main content

Python Variable types - Kiểu biến trong Python

Các kiểu biến dữ liệu trong Python

Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để lưu trữ thông tin. Bạn có thể gán thông tin cho một biến, và có thể lấy thông tin đó ra để sử dụng. Khi một biến được khai báo, một vùng trong bộ nhớ sẽ dành cho các biến.

Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, trình thông dịch phân bổ bộ nhớ và quyết định những gì có thể được lưu trữ trong bộ nhớ dành riêng. Do đó, bằng cách gán các loại dữ liệu khác nhau cho biến, bạn có thể lưu trữ số nguyên, số thập phân hoặc ký tự trong các biến này.

- Khai báo biến bằng một câu lệnh gán:

counter = 100     # An integer assignment
miles  = 1000.0    # A floating point
name  = "John"    # A string

print counter
print miles
print name

Output:

100
1000.0
John

- Khai báo nhiều loại giá trị (số, chuỗi) cho một biến:

a = 1
a = 'Hello World'
a = [1, 2, 3]
a = [1.2, 'Hello', 'W', 2]

- Khai báo 1 giá trị cho nhiều biến:

a = b = c = 1

- Khai báo kết hợp:

a,b,c = 1,2,"john"

Khi đó, tương đương với:

a = 1
b = 2
c = "john"