Skip to main content

Python Function - Hàm trong Python

Python function (hàm) là một khối lệnh đặc biệt giúp mã chương trình dễ đọc hơn, được đặt tên và có thể gọi để sử dụng ở các nơi khác nhau trong chương trình.

1. Cú pháp
def functionname(param, param2,..):
	statements(s)

Hàm nếu không trả dữ liệu thì mặc định sẽ trả về giá trị None

Ví dụ: Khai báo hàm tính và trả về giá trị tổng của 2 tham số đầu vào:

def sum(a, b):
	return (a+b)

Cách gọi hàm:

sum(1, 2)
(trả về giá trị là 3)
2. Hàm có đối số mặc định

Hàm có hỗ trợ giá trị mặc định cho tham số khi không truyền vào.

Ví dụ hàm sau:

def plus(c, d = 10):
return (c+d)

Nếu gọi hàm trên như sau:

plus(2)
(kết quả trả về là 12)

Một khác biệt trong cách gọi hàm của Python so với PHP, Java... là chúng ta có thể thay đổi thứ tự tham số truyền vào bằng cách đặt tên tham số khi gọi hàm.

Ví dụ: Ta có thể gọi hàm sum(a,b) ở ví dụ trên bằng cách truyền tham số b trước a như sau:

sum(b = 1, a = 10)