Skip to main content

Python naming conventions - Quy ước đặt tên trong Python

Các quy ước đặt tên khi lập trình chương trình Python.

py.png

1. General
 • Tránh sử dụng tên quá chung chung hoặc quá dài dòng. Hãy cân bằng tốt giữa cả hai:
  • Bad: data_structure, my_list, info_map, dictionary_for_the_purpose_of_storing_data_representing_word_definitions
  • Good: user_profile, menu_options, word_definitions
 • Không sử dụng các từ hoặc ký tự đặc biệt như như: "O", "l", or "I"
 • Khi sử dụng tên CamelCase, viết hoa tất cả các chữ cái viết tắt (ví dụ: HTTPServer)
2. Packages
 • Tên package nên được viết thường
 • Khi cần nhiều từ, hãy sử dụng ký tự "_" để phân tách
3. Modules
 • Tên module nên được viết thường
 • Khi cần nhiều từ, hãy sử dụng ký tự "_" để phân tách
4. Classes
 • Tên lớp phải tuân theo quy ước UpperCaseCamelCase
 • Các lớp ngoại lệ sẽ kết thúc bằng "Error"
5. Global (module-level) Variables
 • Các biến toàn cục nên là chữ thường
 • Các từ trong tên biến toàn cục phải được phân tách bằng dấu gạch dưới "_"
6. Instance Variables
 • Tên biến phải là chữ thường
 • Các từ trong tên biến thể hiện phải được phân tách bằng dấu gạch dưới "_"
 • Các biến non-public nên bắt đầu bằng một dấu gạch dưới
7. Methods
 • Tên phương thức nên viết thường
 • Các từ trong một tên phương thức nên được phân tách bằng dấu gạch dưới "_"
 • Phương pháp non-public nên bắt đầu bằng một dấu gạch dưới
8. Method Arguments
 • Các phương thức instance nên có tham số thứ nhất là self
 • Các phương thức class nên có tham số thứ nhấtcls
9. Functions
 • Tên function nên viết thường
 • Các từ trong một tên phương thức nên được phân tách bằng dấu gạch dưới "_"
10. Constants
 • Tên constant nên viết thường
 • Các từ trong một tên phương thức nên được phân tách bằng dấu gạch dưới "_"