Skip to main content

Python Comparison Operator - Toán tử so sánh trong Python

Một số phép so sánh thông thường trong Python để so sánh 2 giá trị như:

 • < Bé hơn
 • <= Bé hơn hoặc bằng
 • > Lớn hơn
 • >= Lớn hơn hoặc bằng
 • == Bằng
 • != Khác

Hỗ trợ dạng so sánh kép như:

x = 2
1 < x < 3 # True
10 < x < 20 # False
3 > x <= 2 # True
2 == x < 4 # True

Ví dụ:

a = 21
b = 10
c = 0

if ( a == b ):
  print "Line 1 - a is equal to b"
else:
  print "Line 1 - a is not equal to b"

if ( a != b ):
  print "Line 2 - a is not equal to b"
else:
  print "Line 2 - a is equal to b"

if ( a <> b ):
  print "Line 3 - a is not equal to b"
else:
  print "Line 3 - a is equal to b"

if ( a < b ):
  print "Line 4 - a is less than b" 
else:
  print "Line 4 - a is not less than b"

if ( a > b ):
  print "Line 5 - a is greater than b"
else:
  print "Line 5 - a is not greater than b"

a = 5;
b = 20;
if ( a <= b ):
  print "Line 6 - a is either less than or equal to b"
else:
  print "Line 6 - a is neither less than nor equal to b"

if ( b >= a ):
  print "Line 7 - b is either greater than or equal to b"
else:
  print "Line 7 - b is neither greater than nor equal to b"

Output:

Line 1 - a is not equal to b
Line 2 - a is not equal to b
Line 3 - a is not equal to b
Line 4 - a is not less than b
Line 5 - a is greater than b
Line 6 - a is either less than or equal to b
Line 7 - b is either greater than or equal to b