Skip to main content

Golang Basic

Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Golang

Overview

Go là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành ...

Cài đặt Go

Trước khi học một ngôn ngữ lập trình ta phải cài đặt môi trường, trình biên dịch ngôn ngữ đó. Với...

Chương trình Go Hello World

Chương trình Go Trong phần này chúng ta sẽ học cách sử dụng Go bằng cách viết một chương trình q...

Cấu trúc chương trình Go

Trước khi tìm hiểu về xây dựng ứng dụng Go, chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc đơn giản của một c...

Kiểu dữ liệu trong Go

Trong ngôn ngữ lập trình Go, các kiểu dữ liệu tham chiếu đến một hệ thống mở rộng được sử dụng để...

Khai báo biến trong Go

Biến là gì? Biến là tên được đặt cho một vị trí bộ nhớ để lưu trữ một kiểu (loại) dữ liệu cụ thể...

Hằng số trong Go

Hằng số (Constant) tham chiếu đến các giá trị cố định mà chương trình có thể không thay đổi trong...

Toán tử trong Go

1. Toán tử số học Với A := 10 và B := 20 # Operator Description Example 1 + Phép cộng...

For trong Go

Lệnh for Giả sử chúng ta cần in các con số từ 1 đến 10 ra màn hình, chúng ta có thể ghi 10 câu l...

If Else trong Go

Lệnh if Chúng ta sẽ thực hiện in các con số từ 1 đến 10 và cho biết số đó là chẵn hay lẻ. Để làm...

Switch trong Go

Lệnh switch Giả sử chúng ta muốn in các chữ số bằng chữ, chúng ta có thể viết đoạn code như sau:...

Defer trong Go

Trì hoãn (defer) là một khái niệm khá mới trong điều khiển luồng. Nó cho phép một câu lệnh được g...

Kiểu Array trong Go

Array (mảng) trong Go tương tự các ngôn ngữ khác, tuy nhiên nó có kích thước cố định (fixed size)...

Kiểu Slice trong Go

Slice là một tham chiếu đến Array, nó mô tả một phần (hoặc toàn bộ) Array. Nó có kích thước động ...