Skip to main content

Defer trong Go

Trì hoãn (defer) là một khái niệm khá mới trong điều khiển luồng. Nó cho phép một câu lệnh được gọi ra nhưng không thực thi ngay mà hoãn lại đến khi các lệnh xung quanh trả về kết quả.

Ví dụ:

package main

import "fmt"

func main() {
  defer fmt.Println("World")  // Hoãn lệnh in ra chữ "World"
  fmt.Println("Hello")    // In ra chữ "Hello"
  // Kết quả cuối cùng là "Hello World"
}

Các lệnh được gọi qua từ khóa defer sẽ được đưa vào một stack, tức là hoạt động theo cơ chế vào sau ra trước (last-in-first-out). Lệnh nào defer sau sẽ được thực thi trước, giống như xếp 1 chồng đĩa thì chiếc đĩa sau cùng (ở trên cùng) sẽ được lấy ra trước.

Ví dụ: 

package main

import "fmt"

func main() {
  for i := 0; i < 10; i++ {
    defer fmt.Println(i)  // In ra giá trị của biến i
  }

  // Kết quả trả về ngược so với vòng lặp: 
  // 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
}

Khi gọi lệnh defer thì giá trị của biến trong câu lệnh sẽ là giá trị tại thời điểm gọi chứ không phải giá trị tại thời điểm thực thi.