Skip to main content

For trong Go

Lệnh for

Giả sử chúng ta cần in các con số từ 1 đến 10 ra màn hình, chúng ta có thể ghi 10 câu lệnh fmt.Println() như sau:

main.go
package main
 
import "fmt"

func main() {
  fmt.Println(1)
  fmt.Println(2)
  fmt.Println(3)
  fmt.Println(4)
  fmt.Println(5)
  fmt.Println(6)
  fmt.Println(7)
  fmt.Println(8)
  fmt.Println(9)
  fmt.Println(10)
}

Lệnh for cho phép lặp đi lặp lại các câu lệnh nhiều lần. Ví dụ:

for.go
package main
 
import "fmt"
 
func main() {
  var i int = 1
  for i <= 10 {
    fmt.Println(i)
    i = i + 1
  }
}

Đoạn code trên sẽ in các chữ số từ 1 đến 10 ra màn hình, thay vì phải dùng 10 câu lệnh fmt.Println() thì bây giờ chúng ta chỉ cần dùng câu lệnh for là đủ.

Trong đoạn code trên, chúng ta khai báo biến i và gán giá trị là 1. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh for để chạy câu lệnh fmt.Println() 10 lần bằng cách ghi từ khóa for, theo sau là một biểu thức điều kiện i <= 10, rồi tới khối lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn {}.

Khi câu lệnh for bắt đầu chạy, đầu tiên câu lệnh này kiểm tra xem biến i có giá trị bé hơn 10 hay không, nếu đúng thì thực hiện những câu lệnh bên dưới, rồi quay ngược lại kiểm tra i cho đến khi nào i không còn bé hơn 10 thì dừng lại. Do đó chúng ta đặt lệnh i = i + 1 bên trong vòng lặp, cứ mỗi lần lặp giá trị của biến i sẽ được tăng lên 1 cho đến khi i = 10 thì vòng lặp for sẽ thoát.

Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chúng ta có thể đưa câu lệnh khai báo biến và lệnh tăng giá trị của biến ngay trên một dòng như sau:

for2.go
func main() {
  for i := 1; i <= 10 ; i++ {
    fmt.Println(i)
  }
}

Hâu hết các ngôn ngữ khác có rất nhiều lệnh lặp như while, do, until, foreach.... nhưng Go chỉ hỗ trợ một lệnh lặp duy nhất là lệnh for.