Skip to main content

Cấu trúc chương trình Go

Trước khi tìm hiểu về xây dựng ứng dụng Go, chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc đơn giản của một chương trình Go sau đây.

Hello World Example

Một chương trình Go cơ bản bao gồm các phần sau:

 • Khai báo package
 • Import các package
 • Các function
 • Khai báo các biến
 • Các câu lệnh
 • Ghi chú
hello.go
package main

import "fmt"

func main() {
  /* This is my first sample program. */
  fmt.Println("Hello, World!")
}

Trong đó:

 • Dòng 1: Định nghĩa tên package của chương trình
 • Dòng 2: import "fmt", sẽ yêu cầu Go compiler thực thi bao gồm cả file trong package fmt
 • Dòng 3: func main() là hàm chứa các câu lệnh của chương trình.
 • Dòng 4: /*...*/ sẽ được bỏ qua khi biên dịch chương trình. Mục đích của nó là ghi chú mục đích của câu lệnh cho developer. Cú pháp comment trong Go tương tự như Java và C++.
 • Dong 5: fmt.Println() là function có sẵn trong Go, sẽ hiển thị nội dung "Hello, World!" trên màn hình.
Thực thi một chương trình Go

$ go run hello.go
Hello, World!