Skip to main content

Java Class

Kiến thức về các Class trong Java

Java String class - Lớp String trong Java

1. Khái niệm String là một chuỗi các ký tự. Lớp String cung cấp hàng loạt các phương thức để tha...

Java StringBuffer class - Lớp StringBuffer trong Java

1. Khái niệm Lớp StringBuffer cung cấp các phương thức khác nhau để thao tác một đối tượng dạng ...

Java StringBuilder class - Lớp StringBuilder trong Java

1. Khái niệm Trong java, lớp StringBuilder được sử dụng để tạo chuỗi có thể thay đổi (mutable). ...

Java Math class - Lớp java.lang.Math trong Java

Lớp này chứa các phương thức tĩnh để thực hiện các thao tác toán học. Package: java.lang Các p...

Java Runtime class - Lớp Runtime trong Java

Lớp Runtime được gói gọn trong môi trường Runtime. Lớp này được sử dụng cho việc quản lý bộ nhớ, ...

Java System class - Lớp System trong Java

Lớp System cung cấp các điều kiện thuận lợi như là, xuất, nhập chuẩn và các luồng lỗi. Nó c...

Java Class class - Lớp Class trong Java

Các thể hiện của lớp Class đại diện cho các lớp và giao diện (interface) trong một ứng dụng Java ...

Java Object class - Lớp Object trong Java

Lớp Object là một lớp cha của tất cả các lớp. Dù là một lớp do người dùng định nghĩa không mở rộ...

Java Hashtable class - Lớp Hashtable trong Java

Lớp Hashtable mở rộng lớp trừu tượng Dictionary, lớp này cũng được định nghĩa trong gói java.util...

Java Random class - Lớp Random trong Java

Lớp này đại diện một bộ tạo số ngẫu nhiên (pseudo-random). Package: java.util STT Method ...

Java Vector class - Lớp Vector trong Java

Một trong các vấn đề với một mảng là chúng ta phải biết nó lớn như thế nào khi chúng ta tạo n...

Java StringTokenizer class - Lớp StringTokenizer trong Java

Lớp StringTokenizer được sử dụng để tách một chuỗi thành các phần tử token của nó. Package: j...