Skip to main content

Java If-else statement - Cấu trúc If-else trong Java

Câu lệnh if-else kiểm tra kết quả của một điều kiện và thực thi một thao tác phù hợp trên cơ sở kết quả đó. Dạng của câu lệnh if-else rất đơn giản.

if_statement_flow_chart_diagram.png

Cú pháp:

if (conditon) {
	action 1 statements;
}
else {
	action 2 statements;
}

Trong đó:

  • condition: Biểu thức Boolean như toán tử so sánh. Biểu thức này trả về giá trị True hoặc False
  • action 1: Các dòng lệnh được thực thi khi giá trị trả về là True
  • else: Từ khoá xác định các câu lệnh tiếp sau được thực hiện nếu điều kiện trả về giá trị False
  • action 2: Các câu lệnh được thực thi nếu điều kiện trả về giá trị False

Ví dụ:

Đoạn chương trình sau kiểm tra xem các số là chẵn hay lẻ và hiển thị thông báo phù hợp:

class CheckNumber {
    public static void main(String args[] {
		int num = 10;
		if (num % 2 == 0)
			System.out.println(num + " is an even number");
		else
			System.out.println(num + " is an odd number");
	}
}

Ở đoạn chương trình trên num được gán giá trị nguyên là 10. Trong câu lệnh if-else điều kiện num %2 trả về giá trị 0 và điều kiện thực hiện là True. Thông báo 10 is an even number được in ra. Lưu ý rằng cho đến giờ chỉ có một câu lệnh tác động được viết trong đoạn if và else, bởi vậy không cần phải được đưa vào dấu ngoặc móc.