Skip to main content

Java this keyword - Biến this trong Java

Biến this là một biến ẩn tồn tại trong tất cả các lớp trong ngông ngữ java. Một class trong Java luôn tồn tại một biến this, biến this được sử dụng trong khi chạy và tham khảo đến bản thân lớp chứa nó.

Ví dụ:

< tiền tố > class A { 
 < tiền tố > int < field_1 > ; 
 < tiền tố > String < field_2 > ;
 // Contructor của lớp A
 public A(int par_1, String par_2) {
  this.field_1 = par_1;
  this.field_2 = par_2;
 } 
 
 < tiền tố > <kiểu trảvề > <method_1 > () {
  // ... 
 }
 
 < tiền tố > <kiểu trảvề > <method_2 > () {
   this.method_1()
   // ... 
 }
 }