Skip to main content

Java Break statement - Lệnh Break trong Java

Từ khóa break trong java được sử dụng để dừng và thoát thực thi lệnh trong vòng lặp (for, while, do-while) hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ dừng vòng lặp bên trong đó.

break_statement_flowchart_diagram.png

Cú pháp:

break; 

Ví dụ:

public class MyClass {

  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      if (i == 4) {
        break;
      }
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Kết quả:

0
1
2
3