Skip to main content

Java If-else-if statement - Cấu trúc If-else-if trong Java

Câu lệnh if-else-if cũng kiểm tra điều kiện của các giá trị để thực thi khối lệnh. Nếu giá trị điều kiện if là True thì chỉ có khối lệnh sau if sẽ được thực hiện. Nếu giá trị điều kiện if else nào là True thì chỉ có khối lệnh sau else if đó sẽ được thực hiện… Nếu tất cả điều kiện của if và else if là False thì chỉ có khối lệnh sau else sẽ được thực hiện.

if_else_if_statement_diagram.png

Cú pháp:

if (condition1) { 
  // khối lệnh này được thực thi 
  // nếu condition1 là true 
} else if (condition2) { 
  // khối lệnh này được thực thi 
  // nếu condition2 là true 
} else if (condition3) { 
  // khối lệnh này được thực thi 
  // nếu condition3 là true 
} 
... 
else { 
  // khối lệnh này được thực thi 
  // nếu tất cả những điều kiện trên là false         
}

Ví dụ:

public class MyClass {

 public static void main(String[] args) {
  int time = 22;
  if (time < 10) {
   System.out.println("Good morning.");
  } else if (time < 20) {
   System.out.println("Good day.");
  } else {
   System.out.println("Good evening.");
  }
 }
}

Kết quả:

Good evening.