Skip to main content

Java Do-while loop - Vòng lặp Do-while trong Java

Vòng lặp do-while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ do-while thực hiện lệnh ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện là False.

do_while_loop_flowchart_diagram.png

Cú pháp:

do { 
  // Khối lệnh được thực thi
} while(condition);

Ví dụ:

Ví dụ sau tính tổng của 5 số tự nhiên đầu tiên dùng cấu trúc do-while

public class DoWhileExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 1, sum = 0;
    do {
      sum += a;
      a++;
    } while (a <= 5);
    System.out.println("Sum of 1 to 5 is " + sum);
  }
}