Skip to main content

Java Continue statement - Lệnh Continue trong Java

Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, và khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, continue chỉ có tác dụng với vòng lặp bên trong đó.

continue_statement_flowchart_diagram.png

Cú pháp:

continue;

Ví dụ:

public class MyClass {

  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      if (i == 4) {
        continue;
      }
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Kết quả:

0
1
2
3
5
6
7
8
9