Skip to main content

Java StringTokenizer class - Lớp StringTokenizer trong Java

Lớp StringTokenizer được sử dụng để tách một chuỗi thành các phần tử token của nó.

Package: java.util

Ví dụ: Mỗi từ trong một câu có thể coi như là một token.

Lớp StringTokenizer có thể chỉ định một bộ dấu phân tách token. Dấu phân cách (khoảng trắng) là ký tự phân tách mặc định, tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng tập các toán tử toán học (+, *, /, và -) trong khi phân tách một biểu thức. Các ký tự phân tách có thể chỉ định khi một đối tượng StringTokenizer mới được khởi tạo.

Các phương thức khởi tạo
#

Phương thức

Mục đích

1

StringTokenizer(String)

Tạo ra một lớp StringTokenizer mới dựa

trên chuỗi chỉ định được thông báo.

2

StringTokenizer

Tạo ra một lớp StringTokenizer mới dựa trên (String, String) chuỗi chỉ định được thông báo, và một tập các dấu phân cách.

3

StringTokenizer(String, String, Boolean)

Tạo ra một lớp StringTokenizer dựa trên chuỗi chỉ định được thông báo, một tập các dấu phân cách, và một cờ hiệu cho biết nếu các dấu phân cách sẽ được trả về như các token.

Các phương thức của lớp StringTokenizer
#

Phương thức

Mục đích

1

countTokens()

Trả về số các token còn lại.

2

hasMoreElements()

Trả về True nếu nhiều phần tử đang được đánh dấu trong chuỗi. Nó thì giống hệt như hasMoreTokens.

3

hasMoreTokens()

Trả về True nếu nhiều tokens đang được đánh dấu trong chuỗi. Nó thì giống hệt như hasMoreElements.

4

nextElement()

Trả về phần tử kế tiếp trong chuỗi. Nó thì giống như nextToken.

5

nextToken()

Trả về Token kế tiếp trong chuỗi. Nó thì giống như nextElement.

6

nextToken()

Thay đổi bộ dấu phân cách đến chuỗi được chỉ định, và sau đó trả về token kế tiếp trong chuỗi.

Ví dụ:

import java.util. * ;
public class StringTokenizerImplementer {
 public static void main(String args[]) {
  // đặt một biểu thức toán học trong một chuỗi và tạo một tokenizer cho chuỗi đó. String mathExpr = “4*3+2/4”;
  StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(mathExpr, ” * +/-“, true);
/ / trong khi cócác token trái, hãy hiển thịmỗi token System.out.println(“Tokens f mathExpr: “);
  while (st1.hasMoreTokens()) System.out.println(st1.nextToken());
  //tạo một chuỗi của các trường được phân cách bởi dấu phẩy và tạo một tokenizer cho chuỗi.
  String commas = “field1, field2, field3, and field4”;
  StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(commas, ”, ”, false); //trong khi có các token trái, hãy hiển thị mỗi token. System.out.println(“Comma-delimited tokens : “);
  while (st2.hasMoreTokens()) System.out.println(st2.nextToken());
 }
}