Skip to main content

Java Try-catch exception - Khối Try-catch trong Java

Khối try-catch được sử dụng để thi hành mô hình catchthrow của việc xử lý ngoại lệ. Khối try chứa một bộ các lệnh có thể thi hành được. Các ngoại lệ có thể bị chặn khi thi hành những câu lệnh này. Phương thức dùng để chặn ngoại lệ có thể được khai báo trong khối try. Một hay nhiều khối catch có thể theo sau khối try. Các khối catch này bắt các ngoại lệ bị chặn trong khối try.

Cú pháp:

try {
  // Block of code to try
}
catch(Exception e) {
  // Block of code to handle errors
}

Ví dụ:

- Chương trình thông thường không sử dụng try-catch:

public class MyClass {

  public static void main(String[] args) {
    int[] myNumbers = {
      1,
      2,
      3
    };
    System.out.println(myNumbers[10]); // error!
  }
}

Kết quả lỗi:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
    at MyClass.main(MyClass.java:4) 

- Chương trình sử dụng try-catch:

public class MyClass {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      int[] myNumbers = {
        1,
        2,
        3
      };
      System.out.println(myNumbers[10]);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Something went wrong.");
    }
  }
}

Kết quả:

Something went wrong.