Skip to main content

Java Throw exception - Ném ngoại lệ trong Java

Các ngoại lệ bị chặn với sự trợ giúp của từ khoá throw. Từ khóa throw chỉ ra một ngoại lệ vừa xảy ra. Toán tử của throw là một đối tượng của lớp, lớp này được dẫn xuất từ Throwable.

Tóm lại, mục đích của thow để ném ngoại lệ cụ thể.

Cú pháp:

throw exception;

Ví dụ:

public class MyClass {

  static void checkAge(int age) {
    if (age < 18) {
      throw new ArithmeticException("Access denied - You must be at least 18 years old.");
    } else {
      System.out.println("Access granted - You are old enough!");
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    checkAge(15); // Set age to 15 (which is below 18...)
  }
}

Kết quả:

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: Access denied - You must be at least 18 years old.
    at MyClass.checkAge(MyClass.java:4)
    at MyClass.main(MyClass.java:12)