Skip to main content

Java Constructor - Phương thức khởi tạo trong Java

Contructor thật ra là một loại phương thức đặc biệt của lớp. Constructor dùng gọi tự động khi khởi tạo một thể hiện của lớp, có thể dùng để khởi gán những giá trị măc định. Các constructor không có giá trị trả về, và có thể có tham số hoặc không có tham số.

Constructor phải có cùng tên với lớp và được gọi đến dùng từ khóa new.

Nếu một lớp không có constructor thì java sẽ cung cấp cho lớp một constructor mặc định (default constructor). Những thuộc tính, biến của lớp sẽ được khởi tạo bởi các giá trị mặc định (số: thường là giá trị 0, kiểu luận lý là giá trị false, kiểu đối tượng giá trị null…).

Lưu ý: thông thường để an toàn, dễ kiểm soát và làm chủ mã nguồn chương trình chúng ta nên khai báo một constructor cho lớp.

Ví dụ:

public class xemay {
  // …
  public xemay() {}
  public xemay(String s_nhasx, String s_model,
    f_chiphisx, int i_thoigiansx, int i_so); {
    nhasx = s_nhasx;
    model = s_model;
    chiphisx = f_chiphisx;
    thoigiansx = i_thoigiansx;
    so = i_so;
    // hoặc
    // this.nhasx = s_nhasx;
    // this.model = s_model;
    // this.chiphisx = f_chiphisx;
    // this.thoigiansx = i_thoigiansx;
    // this.so = i_so;
  }
}