Skip to main content

Java Switch-case statement - Cấu trúc Switch-case trong Java

Câu lệnh switch-case có thể được xem như một dạng khác của câu lệnh if-else. Nó được sử dụng trong tình huống một biểu thức cho ra nhiều kết quả. Việc sử dụng câu lệnh switch-case cho phép việc lập trình dễ dàng và đơn giản hơn.

Cú pháp:

switch (expression)
{
	case 'value':
		action 1 statement;
		break;
	case 'value':
		action 2 statement;
		break;
	:
	:
	case 'valueN': 
		actionN statement (s);
		break;
	default:
		action default;
}

Trong đó:

 • expession - Biến chứa một giá trị xác định
 • value1,value 2,….valueN: Các giá trị hằng số phù hợp với giá trị trên biến expression .
 • action1,action2…actionN: Các phát biểu được thực thi khi một trường hợp tương ứng có giá trị True
 • break: Từ khoá được sử dụng để bỏ qua tất cả các câu lệnh sau đó và giành quyền điều khiển cho cấu trúc bên ngoài switch
 • default: Từ khóa tuỳ chọn được sử dụng để chỉ rõ các câu lệnh nào được thực hiện chỉ khi tất cả các trường hợp nhận giá trị False
 • default - action: Các câu lệnh được thực hiện chỉ khi tất cả các trường hợp nhận giá trị False

Ví dụ:

Đoạn chương trình sau xác định giá trị trong một biến nguyên và hiển thị ngày trong tuần được thể hiện dưới dạng chuỗi. Để kiểm tra các giá trị nằm trong khoảng 0 đến 6, chương trình sẽ thông báo lỗi nếu nằm ngoài phạm vi trên.

class SwitchDemo {
  public static void main(String agrs[]) {
    int day = 4;
    switch (day) {
      case 0:
        system.out.println("Sunday");
        break;
      case 1:
        System.out.println("Monday");
        break;
      case 2:
        System.out.println("Tuesday");
        break;
      case 3:
        System.out.println("Wednesday");
        break;
      case 4:
        System.out.println("Thursday");
        break;
      case 5:
        System.out.println("Friday");
        break;
      case 6:
        System.out.println("Satuday");
        break;
      case 7:
        System.out.println("Saturday");
        break;
      default:
        System.out.println("Invalid day of week");
    }
  }
}