Skip to main content

Java Random class - Lớp Random trong Java

Lớp này đại diện một bộ tạo số ngẫu nhiên (pseudo-random).

Package: java.util

STT Method Desc
1

random()

Tạo ra một bộ tạo số ngẫu nhiên mới

2

random(long)

Tạo ra một bộ tạo số ngẫu nhiên mới dựa trên giá trị khởi tạo được chỉ định.

3

nextDouble()

Trả về một giá trị kiểu double kế tiếp giữa 0.0D đến 1.0D từ bộ tạo số ngẫu nhiên.

4

nextFloat()

Trả về một giá trị kiểu float kế tiếp giữa 0.0F và 1.0F từ bộ tạo số ngẫu nhiên.

5

nextGaussian()

Trả về kiểu double được phân phối Gaussian kế tiếp từ bộ tạo số ngẫu nhiên. Tạo ra các giá trị Gaussian sẽ có một giá trị trung bình của 0, và

một độ lệch tiêu chuẩn của 1.0.

6

nextInt()

Trả về giá trị kiểu Integer kế tiếp từ một bộ tạo số ngẫu nhiên.

7

nextLong()

Trả về giá trị kiểu long kế tiếp từ một bộ tạo số ngẫu nhiên.

8

setSeed(long)

Thiết lập giá trị khởi tạo từ bộ tạo số ngẫu nhiên.