Skip to main content

Java Class class - Lớp Class trong Java

Các thể hiện của lớp Class đại diện cho các lớp và giao diện (interface) trong một ứng dụng Java đang chạy. Điều này cho phép chúng ta truy cập thông tin về đối tượng trong suốt thời gian chạy.

Package: java.lang

Chúng ta có thể lấy một đối tượng của lớp này, hoặc một minh dụ bằng một trong ba cách sau:

Sử dụng phương thức getChar() trong một đối tượng.

interface A {
 final int id = 1;
 final String name = "Diana";
}
class B implements A {
 int deptno;
}
class ClassDemo {
 public static void main(String args[]) {
  A a = new B();
  B b = new B();
  Class x;
  x = a.getClass();
  System.out.println("a is object of type: " + x.getName());
  x = b.getClass();
  System.out.println("b is object of type: " + x.getName());
  x = x.getSuperclass();
  System.out.println(x.getName() + " is the superclass of b.");
 }
}