Skip to main content

Java Short If-else statement - Cấu trúc If-else rút gọn trong Java

Câu lệnh Short If-else được sử dụng để rút gọn lệnh if-else, giúp chương trình ngắn gọn hơn.

if_statement_flow_chart_diagram.png

Cú pháp:

variable = (condition) ? expressionTrue : expressionFalse;

Ví dụ:

Thay vì sử dụng if-else như ví dụ dưới đây:

public class MyClass {

  public static void main(String[] args) {
    int time = 20;
    if (time < 18) {
      System.out.println("Good day.");
    } else {
      System.out.println("Good evening.");
    }
  }
}

Có thể viết lại ngắn gọn như sau mà vẫn cho kết quả đúng:

public class MyClass {

  public static void main(String[] args) {
    int time = 20;
    String result;
    result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";
    System.out.println(result);
  }
}