Skip to main content

Java For loop - Vòng lặp For trong Java

Vòng lặp for trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp là cố định thì vòng lặp for được khuyến khích sử dụng, còn nếu số lần lặp không cố định thì nên sử dụng vòng lặp while hoặc do while.

for_loop_flow_chart_diagram.png

1. For loop basic

Cú pháp:

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
 // code block to be executed
}

Trong đó:

 • Statement 1: Khởi tạo biến.
 • Statement 2: Khai báo điều kiện để thực thi khối lệnh.
 • Statement 3: Tăng/giảm biến.

Ví dụ:

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   System.out.println(i);
  } 
 }
}
2. For-each loop

Vòng lặp for-each được sử dụng để lặp mảng (array) hoặc tập hợp (collection) trong java. Bạn có thể sử dụng nó dễ dàng, dễ hơn cả vòng lặp for đơn giản. Bởi vì bạn không cần phải tăng hay giảm giá trị của biến rồi check điều kiện, bạn chỉ cần sử dụng ký hiệu hai chấm ":"

Cú pháp:

for (type variableName : arrayName) {
 // code block to be executed
}

Ví dụ:

public class MyClass {

 public static void main(String[] args) {
  String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
  for (String i : cars) {
   System.out.println(i);
  }  
 }
}