Skip to main content

Java Inner class - Lớp nội trong Java

Lớp nội là lớp được khai báo bên trong 1 lớp khác. Lớp nội thể hiện tính đóng gói cao và có thể truy xuất trực tiếp biến của lớp cha.

Ví dụ:

public class A {
  // …
  int < field_1 >
    static class B {
      // …
      int < field_2 >
        public B(int par_1) {
          field_2 = par_1 + field_1;
        }
    }
}

Trong ví dụ trên thì chương trình dịch sẽ tạo ra hai lớp với hai files khác nhau: A.classB.class