Skip to main content

Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.

Java Core

Java Core hay còn gọi là Java SE (Standard Edition) là một trong những thành phần quan trọng nhất...

Overview

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần l...

Java Hello world - Chương trình Java Hello world

Chúng ta hãy bắt đầu từ chương trình Java cổ điển nhất với một ứng dụng đơn giản. Chương trình sa...

Java Class - Lớp trong Java

Khi định nghĩa một lớp, bạn chỉ ra thuộc tính mà nó chứa được thể hiện bằng biến ...

Java Object - Đối tượng trong Java

Object Class Mặc định lớp Object là lớp cha của tất cả các lớp trong java. Nói cách khác nó là m...

Java Package - Gói trong Java

Package trong java được tạo bởi sự kết hợp của nhiều class hay interface. và trong package có thể...

Java Interface - Giao diện trong Java

Khái niệm Trong Java, Interface (giao diện) là một kiểu dữ liệu tham chiếu tương tự như Class (l...

Java Abstract - Lớp và phương thức trừu tượng trong Java

1. Khái niệm Tính trừu tượng là một tiến trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị tính n...

Java Data Types - Kiểu dữ liệu trong Java

Java cung cấp một các kiểu dữ liệu. Chúng được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng. Ví dụ, dữ liệu lo...

Java Variables - Kiểu biến trong Java

Khái niệm Các ứng dụng sử dụng các biến để lưu trữ các dữ liệu cần thiết hoặc các dữ liệu được t...

Java Method - Phương thức trong Java

Khái niệm Phương thức xác định giao diện cho phần lớn các lớp. Trong khi đó Java cho phép bạn đị...

Java Operators - Toán tử trong Java

Một chương trình thực tế bao hàm việc tạo ra các biến. Các toán tử kết hợp các giá trị đơn giản h...

Java Arrays - Mảng trong Java

Khái niệm Java cung cấp cấu trúc dữ liệu, gọi là mảng (array), để lưu trữ các phần tử có cùng ki...

Java Keywords - Các từ khóa trong Java

Keywords (Từ khóa) là những từ đã được định nghĩa cho trình biên dịch Java. Chúng có ý nghĩa đặc ...

Java If-else statement - Cấu trúc If-else trong Java

Câu lệnh if-else kiểm tra kết quả của một điều kiện và thực thi một thao tác phù hợp trên cơ sở k...

Java If-else-if statement - Cấu trúc If-else-if trong Java

Câu lệnh if-else-if cũng kiểm tra điều kiện của các giá trị để thực thi khối lệnh. Nếu giá trị đi...

Java Short If-else statement - Cấu trúc If-else rút gọn trong Java

Câu lệnh Short If-else được sử dụng để rút gọn lệnh if-else, giúp chương trình ngắn gọn hơn. C...

Java Switch-case statement - Cấu trúc Switch-case trong Java

Câu lệnh switch-case có thể được xem như một dạng khác của câu lệnh if-else. Nó được sử dụng tron...

Java While loop - Vòng lặp While trong Java

Vòng lặp while được sử dụng khi vòng lặp được thực hiện mãi cho đến khi điều kiện thực thi vẫn là...

Java Do-while loop - Vòng lặp Do-while trong Java

Vòng lặp do-while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Tương tự ...

Java For loop - Vòng lặp For trong Java

Vòng lặp for trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp l...

Java Break statement - Lệnh Break trong Java

Từ khóa break trong java được sử dụng để dừng và thoát thực thi lệnh trong vòng lặp (for, while, ...

Java Continue statement - Lệnh Continue trong Java

Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, và ...

Java Exceptions - Ngoại lệ trong Java

1. Giới thiệu Exception là một lỗi đặc biệt. Lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình. Cá...

Java Try-catch exception - Khối Try-catch trong Java

Khối try-catch được sử dụng để thi hành mô hình catch và throw của việc xử lý ngoại lệ. Khối try ...

Java Multiple-catch block exception - Khối Multi-catch trong Java

Các khối chứa nhiều catch xử lý các kiểu ngoại lệ khác nhau một cách độc lập. Khi sử dụng các tr...

Java Finally block exception - Khối Finally trong Java

Khi một ngoại lệ xuất hiện, phương thức đang được thực thi có thể bị dừng mà không được thi hành ...

Java Throw exception - Ném ngoại lệ trong Java

Các ngoại lệ bị chặn với sự trợ giúp của từ khoá throw. Từ khóa throw chỉ ra một ngoại lệ vừa xảy...

Java Throws exception - Khai bao ngoại lệ trong Java

Từ khóa throws trong java được sử dụng để khai báo một ngoại lệ. Nó thể hiện thông tin cho lập tr...

Java User-defined exception - Tự định nghĩa ngoại lệ trong Java

Lớp Exception thực thi giao diện Throwable và cung cấp các tính năng hữu dụng để phân phối các ng...

Java Constructor - Phương thức khởi tạo trong Java

Contructor thật ra là một loại phương thức đặc biệt của lớp. Constructor dùng gọi tự động khi khở...

Java Inner class - Lớp nội trong Java

Lớp nội là lớp được khai báo bên trong 1 lớp khác. Lớp nội thể hiện tính đóng gói cao và có thể t...

Java Final class - Lớp "vô sinh" trong Java

Lớp không thể có lớp dẫn xuất từ nó (không có lớp con) gọi là lớp "vô sinh", hay nói cách khác kh...

Java Finalize method - Phương thức finalize trong Java

Trong Java không có kiểu dữ liệu con trỏ như trong C, người lập trình không cần phải quá bận tâm ...

Java Streams I/O - Luồng I/O trong Java

Tất cả những hoạt động nhập/xuất dữ liệu (nhập dữ liệu từ bàn phím, lấy dữ liệu từ mạng về, ghi d...

Java Byte I/O - Luồng Byte trong Java

Các luồng byte được định nghĩa dùng hai lớp phân cấp. Mức trên cùng là hai lớp trừu tượng InputSt...

Java Character I/O - Luồng ký tự trong Java

Các luồng ký tự được định nghĩa dùng hai lớp phân cấp. Mức trên cùng là hai lớp trừu tượng Reader...

Java this keyword - Biến this trong Java

Biến this là một biến ẩn tồn tại trong tất cả các lớp trong ngông ngữ java. Một class trong ...

Java Class

Kiến thức về các Class trong Java

Java String class - Lớp String trong Java

1. Khái niệm String là một chuỗi các ký tự. Lớp String cung cấp hàng loạt các phương thức để tha...

Java StringBuffer class - Lớp StringBuffer trong Java

1. Khái niệm Lớp StringBuffer cung cấp các phương thức khác nhau để thao tác một đối tượng dạng ...

Java StringBuilder class - Lớp StringBuilder trong Java

1. Khái niệm Trong java, lớp StringBuilder được sử dụng để tạo chuỗi có thể thay đổi (mutable). ...

Java Math class - Lớp java.lang.Math trong Java

Lớp này chứa các phương thức tĩnh để thực hiện các thao tác toán học. Package: java.lang Các p...

Java Runtime class - Lớp Runtime trong Java

Lớp Runtime được gói gọn trong môi trường Runtime. Lớp này được sử dụng cho việc quản lý bộ nhớ, ...

Java System class - Lớp System trong Java

Lớp System cung cấp các điều kiện thuận lợi như là, xuất, nhập chuẩn và các luồng lỗi. Nó c...

Java Class class - Lớp Class trong Java

Các thể hiện của lớp Class đại diện cho các lớp và giao diện (interface) trong một ứng dụng Java ...

Java Object class - Lớp Object trong Java

Lớp Object là một lớp cha của tất cả các lớp. Dù là một lớp do người dùng định nghĩa không mở rộ...

Java Hashtable class - Lớp Hashtable trong Java

Lớp Hashtable mở rộng lớp trừu tượng Dictionary, lớp này cũng được định nghĩa trong gói java.util...

Java Random class - Lớp Random trong Java

Lớp này đại diện một bộ tạo số ngẫu nhiên (pseudo-random). Package: java.util STT Method ...

Java Vector class - Lớp Vector trong Java

Một trong các vấn đề với một mảng là chúng ta phải biết nó lớn như thế nào khi chúng ta tạo n...

Java StringTokenizer class - Lớp StringTokenizer trong Java

Lớp StringTokenizer được sử dụng để tách một chuỗi thành các phần tử token của nó. Package: j...

Java Design Pattern

Design Pattern là giải pháp kỹ thuật thiết kế chương trình để giải quyết tối ưu các vấn đề chung,...

Java Features

Ngôn ngữ lập trình Java và những tính năng mới qua từng phiên bản Java

Java Guideline

Kiến thức Java