Skip to main content

Java Hello world - Chương trình Java Hello world

Chúng ta hãy bắt đầu từ chương trình Java cổ điển nhất với một ứng dụng đơn giản. Chương trình sau đây cho phép hiển thị một thông điệp:

// This is a simple program called “HelloWorld.java”
class First {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println(“Hello World”);
    }
}

Tên file đóng vai trò rất quan trọng trong  Java. Chương trình biên dịch Java chấp nhận phần mở rộng .java. Trong Java các mã cần phải gom thành các lớp. Bởi vậy tên lớp và tên file có thể trùng nhau. Do đó Java phân biệt rạch ròi chữ in hoa và chữ in thường (case-sensitive). Nói chung tên lớp và tên file nên khác nhau. Ví dụ tên file 'First' và 'first' là hai file khác nhau.

Để biên dịch mã nguồn, ta xử dụng trình biên dịch java. Trình biên dịch xác định tên của file nguồn tại dòng lệnh như mô tả dưới đây:

javac First.Java

Trình dịch java tạo ra file First.class chứa các mã “bytecodes”. Những mã này chưa thể thực thi được. Để chương trình thực thi được ta cần dùng trình thông dịch “java interpreter”

Lệnh được thực hiện như sau:

java HelloWorld

Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình như sau:

Hello World