Skip to main content

Java System class - Lớp System trong Java

Lớp System cung cấp các điều kiện thuận lợi như là, xuất, nhập chuẩn và các luồng lỗi. Nó cũng cung cấp một giá trị trung bình để các thuộc tính truy cập được kết hợp với hệ thống thời gian chạy của Java, và các thuộc tính môi trường khác nhau như là, phiên bản, đường dẫn, hay các dịch vụ... Các trường của lớp này là in, out, và err, các trường này tiêu biểu cho xuất, nhập và lỗi chuẩn tương ứng.

Package: java.lang

STT Method Desc

1

exit(int)

Dừng việc thực thi, và trả về giá trị của đoạn mã. 0 cho biết có thể thoát ra một cách bình thường.

2

gc()

Thực hiện trình thu gom rác Garbage Collection

3

getProperties()

Trả về thuộc tính được kết hợp với hệ thống thời gian chạy của Java.

4

setProperties()

Thiết lập các đặc tính hệ thống hiện hành.

5

currentTimeMillis()

Trả về thời gian hiện tại trong mili giây (ms), được đo lường lúc nửa đêm vào tháng giêng năm 1970.

6

arraycopy(Object, int, Object, int, int)

Sao chép một mảng.

Lớp System không thể khai báo để tạo các đối tượng.

Đoạn mã trong chương trình sau truy lục và hiển thị một vài các thuộc tính môi trường liên quan đến Java.

class SystemDemo {
 public static void main(String args[]) {
  System.out.println(System.getProperty(“java.class.path”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.home”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.class.version”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.specification.vendor”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.specification.version”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.vendor”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.vendor.url”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.version”));
  System.out.println(System.getProperty(“java.vm.name”));
 }
}

Mỗi thuộc tính mà được yêu cầu để được in, được cung cấp như một tham số chuỗi đến phương thức System.getProperty(). Phương thức này lần lượt sẽ trả về thông tin có liên quan đến phương thức System.out.println().