Skip to main content

Java Object class - Lớp Object trong Java

Lớp Object là một lớp cha của tất cả các lớp. Dù là một lớp do người dùng định nghĩa không mở rộng bất kỳ một lớp nào khác, theo mặc định nó mở rộng lớp đối tượng.

Package: java.lang

STT Method Desc
  equals(Object) So sánh thể hiện đối tượng hiện tại với đối tượng đã cho, và kiểm tra nếu chúng bằng nhau.
  finalize() Mặc định hình thức của phương thức cuối cùng. Thông thường bị phủ bởi lớp con.
  notify() Thông báo dòng (thread) mà hiện thời trong trạng thái đang chờ trên màn hình của đối tượng này.
  notifyAll() Thông báo tất cả các dòng (thread) hiện hành trong trạng thái chờ trên màn hình của đối tượng này.
  toString() Trả về một chuỗi đại diện cho đối tượng.
  wait() Tạo ra dòng hiện hành để nhập vào trạng thái đang chờ.

Trong chương trình sau, chúng ta không khai báo bất kỳ lớp hoặc gói nào. Bây giờ, chúng ta có thể tạo bằng cách sử dụng phương thức equals(). Bởi vì, theo mặc định lớp ObjectDemo mở rộng lớp Object.

class ObjectDemo {
  public static void main(String args[]) {
    if (args[0].equals(“Aptech”));
    System.out.println(“Yes, Aptech is the right choice ! ”);
  }
}